Sebepoznání

Jak nás ovlivňuje sebevnímání

Negativní sebevnímání vede ke:

 • ztrátě zaměřenosti na splnění cílů
 • ztrátě naděje
 • behaviorálním problémům
 • zvýšení úzkosti
 • narušení motivace
 • nízké sebeúctě
 • nizkému sebevědomí
 • špatné výkonosti

Proč sebepoznání sportovce?

1. je základem pro získání kontroly nad myšlenkami, pocity a chováním (zdroj síly i příčina selhání při dosahování toho, co chceme)

2. sportovci jsou schopni na tomto základě systematicky pracovat na nácviku dalších psychologických dovedností, například na ideálních předstartovních stavech

3. je základem pro dosažení plného potenciálu člověka a sportovce

Cíle sebepoznání:

1. poznat plně a upřímně vlastní dobré i špatné stránky, vlastnosti, schopnosti, dovednosti, současnou výkonnostní úroveň...

2. akceptovat sám sebe

3. stát se plně zodpovědným za následky svého myšlení, pocitů a chování

Sebepojetí:

jedinec, jak je znám jedinci

 • kognitivní (sebedeskriptivní termíny a atribuce)
 • emoční (pocity ohledně kognitivních atribucí)
 • behaviorální (tendence jednat v souladu s tím, jak se vnímáme)

Sebeúcta:

jak se jedinec vnímá jako OK, hodnotná osobnost – OK si definuje každý individuálně

Sebeakceptace:

jak se přijímáme. Dobrá sebeakceptace znamená, že se přijímáme i se svými špatnými stránkami.
Jak nás ovlivňuje sebevnímání

Sebedůvěra:

jak věříme ve svou schopnost úspěšně se vyrovnat se současnou situací (tady a teď)

Techniky používané pro nácvik sebepoznání:

 • Zaměřit se společně se sportovcem na jeho myšlenky, pocity a chování před, během a po perfektním závodě/zápase a nepovedeném závodě/zápase – propadáku.
 • Občas požádat sportovce o jakoukoli variantu písemného zamyšlení nad sebou samým typu „Jak se vidím“

Otázky:

1. Popište, jak se v současnosti vidíte jako a) člověk b) sportovec zaměřte se jen na pozitivní věci.

2. Co si myslíte, že negativně ovlivňuje vaše sebepojetí a) jako člověka b) jako sportovce?

3. Pomoci sportovcům při hledání motivace, snažit se pomoci jim s porozuměním vlastní motivaci (Proč sportujete?)

4. Naučit sportovce zaznamenávání pocitů do tréninkového deníku (těžký trénink, soustředění, závody...)

5. Podporovat sportovce při získávání zpětné vazby od významných druhých a od VÁS.

6. Naučit sportovce poznávat současnou výkonnostní úroveň a progresu během např. sezóny (PROFILOVÁNÍ VÝKONU).

7. Pomoci sportovcům učit se z chyb i úspěchů druhých (video...)

8. Naučit sportovce spojovat psychické stavy s fyziologickými procesy (jak mé tělo reaguje na trému...)

9. Učit sportovce vyjadřovat vlastní názory, diskutovat, poznávat se v diskusi.

Autor: PhDr. Eva Tomešová, Ph.D., email:tomesova@ftvs.cuni.cz