Základní brankářský postoj a bruslení

Základní postoj

V první kapitole k tréninku na ledě se věnujeme základnímu postoji a brankářskému bruslení. Nejdříve si řekneme něco o postoji. Cílem brankářského postoje je pokrýt co největší prostor branky a schopnost udržet rovnováhu během bruslení a zákroků. Postoj má být přirozený, ne křečovitý a brankář by z něho měl být schopný lehce a rychle provést jakýkoliv zákrok. Pro úspěšnou hru je dobré zůstávat co nejdéle v základním postoji. Postoj si každý brankář upravuje podle svých tělesných proporcí a svého stylu chytání.

Měl by však dodržovat tyto zásady:

 • chodidla - vzdálenost větší než šíře ramen
 • brusle - rovnoběžně k sobě, postoj na vnitřních hranách brusle
 • kolena - mírně pokrčená
 • hrudník - vzpřímený, lehce nakloněný vpřed, aby střelec viděl logo dresu
 • ramena - ve stejné výši a lehce nakloněná vpřed
 • ruce - roztažené před tělem, lokty volně od těla, pomáhájí udržet rovnováhu při pohybu
 • hůl - asi 30 cm před bruslemi, mírně nakloněná, umožňující vyrážet kotouče do strany

Hlavní chyby v postoji:

 • chodidla příliš od sebe - zhoršená pohyblivost a výběr zákroků
 • chodidla příliš u sebe - omezení dynamického bruslení, snižuje schopnost pokrytí nízkých střel a udržení rovnováhy
 • ruce u těla - znemožňuje rychlé reakce rukama
 • hodně předkloněný hrudník - vede k narušení rovnováhy při pohybu, snižuje schopnost pokrytí vysokých střel
 • hůl kolmo k ledu - snižuje schopnost vyrážet kotouče do strany

Zásady základního postoje z čelního pohledu

 • hůl je položena celou plochou na ledě asi 30 cm před špičkami bruslí a pod úhlem 80°
 • chrániče vytváří písmeno A nakloněné vpřed, kolena jsou pokrčená a navzájem se lehce dotýkají
 • lapačka i vyrážečka jsou před tělem ve stejné úrovni a natočená proti kotouči
 • těžiště je ve středu těla, ramena vysunutá před tělo
 • tělo je postaveno kolmo proti kotouči

Zásady základního postoje ze strany:

 • hůl asi 30 cm před špičkami bruslí
 • postoj na vnitřních hranách bruslí
 • špičky bruslí směřují mírně k sobě
 • špičky, kolena a ramena jsou v jedné linii
 • možnost okamžitého přenesení váhy buď na špičky (jízda vzad), nebo na paty (jízda vpřed)
 • betony svírají ostrý úhel s ledem
 • tělo je postaveno kolmo proti kotouči

Zásady základního postoje u tyče:

 • brusle zaseknutá u tyče, chránič před tyčí
 • noha, bok a tělo pevně opřené o tyč (ne křečovitě)
 • hůl patkou u špičky chrániče, nastavená proti kotouči
 • lapačka je připravena chytat případnou přihrávku vzduchem
 • oči sledují kotouč
 • tělo je natočeno tak, aby bylo možné okamžitě po přihrávce před branku provést zákrok

Zásady základního postoje u tyče:

 • brusle zaseknutá u tyče, chránič před tyčí
 • noha, bok a tělo pevně opřené o tyč (ne křečovitě)
 • loket volné ruky zvenku brány
 • hůl patkou u špičky chrániče, nastavená proti kotouči
 • lapačka je připravena chytat případnou přihrávku vzduchem
 • oči sledují kotouč
 • tělo je natočeno tak, aby bylo možné okamžitě po přihrávce před branku provést zákrok

Autor: Pavel Kněžický

Brankářské bruslení

Již dávno neplatí, že brankář je nejhorším bruslařem v týmu. I když brankářské bruslení je odlišné od hráčského, vždy je dobré, aby nácviku bruslení speciálního předcházelo perfektní zvládnutí bruslení hráčského. Napomáhá tomu i účast brankáře na všech bruslařských cvičeních s týmem.

U těch nejmladších doporučujeme alespoň jednou týdně trénink ve hráčské výstroji nebo návštěvu volného bruslení. Speciálnímu tréninku v brankovišti by měla předcházet průpravná cvičení mimo bránu, zaměřená na bruslení v základním postoji bez zvedání nohou, na rovnováhu, na bruslení po hraně i přes hranu, na pohyb vpřed i vzad, do strany, otočky kolem své osy. Postupně k bruslení přidáváme i simulaci různých zákroků. Při nácviku v brankovišti dbáme o udržení správného brankářského postoje během celého cviku, o správné postavení u tyče.

Při výjezdech stranou musí brankář zabrzdit vždy tak, aby byl v postavení kolmo na kotouč. Jako pomůcku postavíme ve směru vyjetí kužel, kotouč nebo druhého brankáře. U starších a vyspělejších brankářů by bruslení na tomto malém prostoru mělo být razantní, silové, s cílem se vždy co nejrychleji a nejpřesněji postavit kolmo na kotouč (ne na hráče). Tito brankáři už musí zvládat bruslení bez dívání se pod nohy nebo na tyče. Naopak s nimi nacvičujeme periferní kontrolu prostoru nebo vývoje situace, která není přímo v zorném poli brankáře.

V poslední době u nás vídáme brankáře, kteří nahrazují svoje bruslařské nedostatky předčasným pádem na led. Jak vidíme ve světě, cílem je naopak snaha co nejrychleji se dostat do správného postavení proti kotouči (vykrytí tzv. střeleckého úhlu), pokrýt co největší prostor brány a podle situace vybrat nejvhodnější zákrok. Proto je nutné, aby každá tréninková jednotka obsahovala speciální brankářské bruslení - téčka (t - push), céčka, vlnovky (c - cut) a úkroky stranou (parallel shuffle).

Téčka (t - push)

použití:

 • explosivní pohyb stranou, dovoluje co nejrychleji natočit nohy a tělo proti kotouči a podle situace vybrat nejvhodnější zákrok

názvosloví:

 • směrová noha - noha, která nám ukazuje a určuje směr pohybu
 • odrazová noha - noha, která dává energii pohybu a udržuje rovnováhu při přesunu

technika:

 • natoč hlavu, oči, hůl a ruce směrem k akci
 • špičku brusle směrové nohy natoč k akci
 • odraz z vnitřní hrany brusle odrazové nohy
 • zvedni mírně odrazovou nohu z ledu po odrazu
 • zabrzdi na vnitřní hraně brusle hohy směrové
 • dokonči postavení nohou a těla kolmo na kotouč

Céčka (c -cut)

použití:

 • bruslení vpřed, vzad, tak, že je tělo natočeno stále proti kotouči a připravené na zákrok

technika při jízdě vpřed:

 • přenes váhu na patu vnitřní hrany brusle odrazové nohy
 • střídavě levou a pravou bruslí opiš písmeno C, odraz vychází z paty
 • těžiště je na patách

technika při jízdě vzad:

 • přenes váhu na špičku vnitřní hrany brusle odrazové nohy
 • střídavě levou a pravou bruslí opiš písmeno C, odraz vychází ze špičky
 • těžiště je na špičkách

Úkroky stranou (parallel shuffle)

použití:

 • přesun stranou na krátkou vzdálenost
 • umožňuje jemně korigovat postavení proti kotouči a stále vykrývat tzv. střelecký úhel
 • přesun od tyče k tyči

názvosloví:

 • směrová noha - noha, která nám určuje směr pohybu
 • odrazová noha - noha, která dává energii pohybu a udržuje rovnováhu při přesunu

technika:

 • postav se do základního postoje
 • váha je na vnitřní hraně brusle odrazové nohy, odraz stranou
 • posuň stranou směrovou nohu přes hranu brusle
 • udrž během přesunu základní postoj, hůl kryje prostor mezi nohama
 • přisuň odrazovou nohu zpět do základního postoje
 • pro zastavení přenes váhu na vnitřní hranu brusle směrové nohy

Klíčové body:

 • zvládnutí hráčského bruslení
 • průpravná cvičení mimo brankoviště
 • správný postoj během bruslení
 • razantní zaujetí postavení kolmo na kotouč
 • periferní kontrola prostoru mimo zorné pole brankáře
 • speciální brankářské bruslení trénujeme každou tréninkovou jednotku ve všech kategoriích

Autor: Pavel Kněžický

Bruslení před a za bránou a okolo ní

Orientace brankáře v prostoru před brankou je důležitou schopností, bez které nemůže být úspěšný. Brankář musí stále sledovat kotouč, pohyb hráče, vývoj herní situace. Současně musí mít stále přehled o svém postavení vůči brance aniž by si pomohl otočením hlavy, nebo dokonce celého těla. K určení správného místa mu pomáhají orientační body jako oblouk brankoviště, body na vhazování, modrá čára, reklama na mantinelu apod. Vedle podvědomé orientace zrakem si brankář může pomoci i dotykem volné ruky, nohy, případně holí o branku.

Hlavním cílem hry brankáře v předbrankovém prostoru je využítí techniky bruslení a svého pohybu k zaujímání správné polohy tak, aby v okamžiku výstřelu protihráče byl vždy mezi osou brány a kotoučem a aby mohl zakrýt svým tělem co největší prostor v brance. Brankář musí trénovat svou schopnost analyzovat herní situace a zároveň posuzovat alternativní možnosti hráče, který vede kotouč. Musí se naučit poziční hře, která především spočívá v tom, že posuzuje rychlost a chování hráče vedoucího kotouč, a podle toho pak jedná.

K tomu potřebuje velmi dobrou bruslařskou dovednost a dobrou orientaci na ledové ploše. V prostoru za brankou a v prostoru okolo branky používá brankář stejné bruslení jako hráč. Jeho výjezdy a hra kolem branky musí být dobře nacvičeny s ostatními hráči a ovládání této taktické varianty usnadní hru vlastního mužstva. Vyjíždět musí s rozvaho a je důležité, aby při vyjetí správně zastavil. Pro odraz zpět používá brzdící brusli a jeho tělo zůstává obráceno ke kotouči.

Vhodná cvičení k nácviku přesunu a orientace:

 • brankář vyjíždí z brankoviště a vrací se zpět do výchozího postavení
 • výpady vpřed, vzad, do stran uvnitř a v bezprostřední blízkosti brankoviště
 • předem určit stanovené pořadí výpadu
 • řešit fiktivní herní situace, které se odehrávají v jeho mysli

Hlavní zásady pro pohyb před brankou:

 • nacvičovat správně výchozí postavení v brance
 • naučit se znát poměr mezi kotoučem a brankou ve všech možných situacích
 • naučit se prostorově znát svou vlastní obrannou třetinu
 • Základní předpoklady pro správné vykrývání střeleckého prostoru v předbrankovém prostoru
 • výborné bruslení
 • dobré čtení hry a vyhodnocení situace
 • dobrá pohyblivost
 • dobré fyzické a kondiční vlastnosti

Autor: Jaroslav Landsman

Poklek u tyče

Dalším, relativně novým postavením proti kotouči je postoj - poklek u tyče. Všiml jsem si ho u brankářů Kanady na juniorském šampionátu hráčů do dvaceti let v Pardubicích 2008. Používali ho v situacích, kdy hráč soupeře vyjížděl z rohu těsně u brankové čáry nebo najížděl ze strany a byl vytlačován obráncem z osy hřiště. Tento zákrok je tzv. blokovací nebo vykrývací a můžete ho použít v situacích proti hráči s kotoučem ohrožujícím bránu ze zón vyznačených na obrázku.

Není efektivní, pokud je hráč s kotoučen výš směrem k bodu na vhazování, blíž k ose hřiště nebo u postranního hrazení. Zároveň ho není třeba, pokud je hráč s kotoučem za brankovou čarou. Pokud kotouč opustí vyznačenou zónu, je důležité se opět rychle vrátit do základního postoje. Když použijete tento postoj - poklek ve správný čas, je velmi účinný a dovoluje vyplnit maximum prostoru branky. Zároveň je brankář schopen odrazem a následným sklouznutým polorozklekem reagovat proti případné opakované střele.

Zásady pokleku u pravé tyče

 • pravý chránič je těsně u tyče, vertikálně k ledu a natočen proti kotouči
 • levý chránič je položen vnitřní hranou na ledě, těsně u brusle druhé nohy, aby kryl prostor mezi nohama
 • hůl a rukavice připraveny k zákroku, tělo natočeno proti kotouči
 • váha spočívá na vnitřní hraně brusle pravé nohy a dává brankáři možnost odrazit se do strany

Zásady pokleku u levé tyče

 • levý chránič je těsně u tyče, vertikálně k ledu a natočen proti kotouči
 • pravý chránič je položen vnitřní hranou na ledě, těsně u brusle druhé nohy, aby kryl prostor mezi nohama
 • hůl a rukavice připraveny k zákroku, lapačka nad chráničem, tělo natočeno proti kotouči
 • váha spočívá na vnitřní hraně brusle levé nohy a dává brankáři možnost odrazit se do strany

Na obrázku si prohlédněte rozfázované přesné provedení pokleku v podání T. Vokouna.

Zdroj: Goalies' World Magazine.

Autor: Pavel Kněžický