Hráčští agenti

1. Žádost o vystavení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel oficiálně zapsaný u ČSLH“ (dále také jen jako „Certifikát“) musí být Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále také jen jako „ČSLH“) doručena osobně do sídla ČSLH, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo musí být podána do datové schránky ČSLH č.: ubz522x. Žádost se považuje za podanou, jsou-li žadatelem o vystavení Certifikátu předloženy následující dokumenty:

 • a) řádně vyplněná žádost o vystavení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel oficiálně zapsaný u ČSLH“, vlastnoručně podepsaná osobou/osobami oprávněnými jednat za právnickou osobu, je-li žadatelem právnická osoba, resp. žadatelem o vystavení Certifikátu, je-li žadatelem fyzická osoba (dále společně také jen jako „Oprávněná osoba“); formulář této žádosti je ke stažení na webové stránce https://www.ceskyhokej.cz/cesky-hokej/hracsti-agenti/pro-agenty),
 • b) ověřený výpis z Obchodního rejstříku ČR, je-li žadatelem právnická osoba, resp. výpis ze Živnostenského rejstříku ČR, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • c) Oprávněnou osobou vlastnoručně podepsaný Etický kodex zapsaného zprostředkovatele; formulář Etického kodexu zapsaného zprostředkovatele je ke stažení na webové stránce https://www.ceskyhokej.cz/cesky-hokej/hracsti -agenti/pro-agenty,
 • d) řádně vyplněné Čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané Oprávněnou osobou; formulář Čestného prohlášení je ke stažení na webové; formulář Čestného prohlášení je ke stažení na webové stránce https://www.ceskyhokej.cz/cesky-hokej/hracsti -agenti/pro-agenty,
 • e) doklad o zaplacení poplatku za vystavení Certifikátu na účet ČSLH č.: 253783461/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále také jen jako „Účet“) ve výši:
  •10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), je-li žadatelem o vystavení Certifikátu fyzická osoba, a má-li být Certifikát vystaven na dobu 1 roku ode dne schválení vystavení Certifikátu výkonným výborem ČSLH nebo
  •20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je-li žadatelem o vystavení Certifikátu fyzická osoba, a má-li být Certifikát vystaven na dobu 2 let ode dne schválení Certifikátu výkonným výborem ČSLH, nebo
  •20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je-li žadatelem o vystavení Certifikátu právnická osoba, a má-li být Certifikát vystaven na dobu 1 roku ode dne schválení vystavení Certifikátu výkonným výborem ČSLH, nebo
  •40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), je-li žadatelem o vystavení Certifikátu právnická osoba, a má-li být Certifikát vystaven na dobu 2 let ode dne schválení vystavení Certifikátu výkonným výborem ČSLH. (vše dále také jen jako „Žádost“)

2. Splní-li žadatel o vystavení Certifikátu všechny podmínky uvedené v odst. 1. těchto pravidel, výkonný výbor ČSLH Žádost schválí, přičemž doba platnosti Certifikátu bude činit 1 rok, resp. 2 roky, v závislosti na výši poplatku zaplaceného žadatelem o vystavení Certifikátu.

3. Držitel Certifikátu může způsobem stanoveným v odst. 1. těchto pravidel písemně požádat o prodloužení doby platnosti Certifikátu, platí-li v rozhodné době podání takové žádosti, že nedošlo k jakékoliv změně údajů u právnické osoby, resp. u fyzické osoby, oproti údajům uvedených v Žádosti a doloží-li Držitel Certifikátu doklad o úhradě poplatku za prodloužení doby platnosti Certifikátu na Účet, přičemž výše tohoto poplatku činí:

 • 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), je-li držitelem Certifikátu fyzická osoba, a má-li být doba platnosti Certifikátu prodloužena o 1 rok, nebo
 • 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je-li držitelem Certifikátu právnická osoba, a má-li být doba platnosti Certifikátu prodloužena o 1 rok, nebo
 • 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je-li držitelem Certifikátu fyzická osoba, a má-li být doba platnosti Certifikátu prodloužena o 2 roky, nebo
 • 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), je-li držitelem Certifikátu právnická osoba, a má-li být doba platnosti Certifikátu prodloužena o 2 roky.

4. Žádost o prodloužení doby platnosti Certifikátu může držitel Certifikátu podat nejdříve 3 měsíce před vypršením doby platnosti Certifikátu a nejpozději v den vypršení platnosti Certifikátu.

5. V případě splnění podmínek stanovených odst. 3. těchto pravidel se doba platnosti Certifikátu automaticky prodlužuje o 1 rok, resp. o 2 roky, v závislosti na výši poplatku zaplaceného držitelem Certifikátu.

6. Vystavení Certifikátu není pro výkon zprostředkovatelské činnosti podmínkou a ČSLH nenese za aktivity zapsaných subjektů právní ani jinou zodpovědnost. Pro kluby, hráče, rodiče a veřejnost je signálem, že zapsaný subjekt splňuje základní požadavky, předepsané právním řádem České republiky a požadované ČSLH.

7. V případě, že zapsaný subjekt uvedl nepravdivé údaje, ztratil podmínku bezúhonnosti, porušil Kodex nebo se dopustil jiného závažného nezákonného či neetického jednání, má výkonný výbor ČSLH právo rozhodnout o napomenutí, pozastavení platnosti či odebrání Certifikátu. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ČSLH.