Nadační fond Ivana Hlinky

Zřizovatel

  • Český svaz ledního hokeje
  • IČO: 272 40 843

Vznik

  • Dne 19. 5. 2005 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce 555

Sídlo

HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Účel Nadačního fondu

Podpora bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní situaci. A to při splnění dalších kvalifikačních podmínek uvedených ve Statutu Nadačního fondu.

Správní rada

  • Předsedkyně správní rady: Liběna Hlinková
  • Členové správní rady: Ing. Pavel Halas, Martin Urban

Kontakt

Podmínky poskytnutí příspěvku:

  • Nadační příspěvek se vyplácí jednorázově na základě žádosti.
  • Žadatelem mohou být hráči a ostatní činovníci ledního hokeje, kteří se významně přičinili o rozvoj ledního hokeje v České republice nebo v zahraničí a kteří se nacházejí osobně či jejich rodiny v sociálně obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech žadatel nemusí splnit tato kritéria (jako např. při trvalé invaliditě v důsledku úrazu v ledním hokeji atp.).
  • Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, telefonní spojení, zaměstnání, klubovou příslušnost, údaje o souhrnném průměrném ročním příjmu, krátké zdůvodnění žádosti o nadační příspěvek a požadovanou výši poskytnutí příspěvku.
  • Schválený nadační příspěvek je poskytován na základě darovací smlouvy.
  • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Galerie: