Chance liga (2018/2019)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí ČSLH
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 15 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (56 utkání).

2. část - Play-off o vítězství ve I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě sehrají 2 kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání (4-14 utkání) s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd.
První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítězná družstva ze semifinále postupují do „baráže“ o účast v ELH.
Vítězem I. ligy ČR pro sezónu 2018/2019 se stává to družstvo, které se v 1. části umístilo lépe mezi družstvy, která získala právo postupu do „baráže“ o účast v ELH.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. Organizace utkání

1.1.Družstvo klubu I. ligy ČR (dále také jen jako „Klub“) je povinno nastoupit do utkání I. ligy ČR ve stanoveném počtu hráčů:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

1.2.V utkání I. ligy ČR může dle čl. 1.1. těchto technických norem za družstvo do 10. 12. 2018 vč. nastoupit maximálně 21 hráčů, a to následovně:

 • 2 brankáři bez omezení věku
 • 19 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 17 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1998 a starší) s tím, že do těchto 17 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.3.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.4.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1996 a starší), přičemž z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1995 - 1997), z II. ligy ČR anebo nejvyšší krajské soutěže seniorů mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1996 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1998 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy.

1.5.V utkání I. ligy ČR mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči věkové kategorie juniorů (tj. hráči ročníku narození 2000 až 2002), kteří v soutěži I. liga ČR mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.6.Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem možnost uplatnění opčního práva a toto je Klubem uplatněno, je Klub povinen toto uplatnění opčního práva zaslat k registraci řediteli I. ligy ČR. Start hráče v utkání I. ligy ČR bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 1.6. těchto technických norem).

1.7.Klub má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 1. 9. 2018 seznam hráčů, kteří mají v soutěžních utkáních I. ligy ČR v sezóně 2018-2019 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:

 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži dle SDŘ, Registračního řádu ČSLH, Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a těchto technických norem,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají registrační průkaz platný minimálně do 30. 4. 2019,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit Cizince, (dále také jako „Seznam hráčů“)

1.8.Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do 31. 1. 2019 včetně, a to za předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu v I. lize ČR. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů ročníku narození 1999 a mladších, registrovaných v Klubu, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019.

1.9.Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2018-2019 vyřadit jakéhokoliv hráče ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán dle čl. 1.8. těchto technických norem, nebo byl na Seznam hráčů doplněn v souladu s čl. 1.9. těchto technických norem.

1.10.V utkání I. ligy ČR mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli zapsáni na Seznam hráčů dle čl. 1.8. těchto technických norem, nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.9. těchto technických norem doplněni, a to současně jen tedy, bylo-li jejich zapsání, resp. doplnění na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému ředitelem I. ligy ČR, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH.

1.11.Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem I. ligy ČR, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.

1.12.Hráč smí v jednom kole nastoupit pouze za jeden Klub. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.

1.13.Evidence trestů dle čl. 529 odst. 1. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.14.Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.

1.15.Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání I. ligy ČR na předepsaném tiskopise (tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva Klubu povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva Klubu hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1.Pořádající Klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

2.2.Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.3.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.4.Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.5.Pořádající Klub je oprávněn při utkáních I. ligy ČR provozovat vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního stadionu, s tím, že:

 • kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky. Pořádající Klub nese plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci. Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 99 Pravidel, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
 • Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného utkání I. ligy ČR. Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel I. ligy ČR písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli I. ligy ČR. Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,-Kč.

2.6.Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním, resp. po utkání I. ligy ČR pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující: Před utkáním

 • 6 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.,
 • 1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků atd.,
 • na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva pro řešení technických problémů (např. při závadě na přilbě, broušení bruslí atd.).

Po utkání

 • studený bufet pro 4 osoby.

2.7.Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze I. ligy ČR, pokud výsledkem utkání bude takový Klub určen. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem I. ligy ČR.

3. Zimní stadiony

3.1.Mistrovská utkání I. ligy ČR musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v I. lize ledního hokeje v platném znění, případně jiným předpisům ČSLH, a kterým byla současně výkonným výborem ČSLH potvrzena způsobilost k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání I. ligy ČR.

3.2.Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících v souladu s čl. 20 bodem iv. Pravidel.

3.3.Na zimních stadionech je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech. Takové nápoje je rovněž zakázáno vnášet na zimní stadion zvenčí.

3.4.Při všech utkáních I. ligy ČR nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích:

 • v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev,
 • leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

3.5.Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.6.V den konání utkání I. ligy ČR je pořádající Klub povinen zajistit družstvu hostujícího Klubu tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání I. ligy ČR, pokud o to hostující Klub požádá nejpozději do 10:00 hodin dne před konáním tohoto utkání. V takovém případě, nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, se začátek této tréninkové jednotky stanovuje na dobu -7 hodin před začátkem příslušného utkání I. ligy ČR.

3.7.Pořádající Klub zajistí úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 44 bodu ii. Pravidel).

3.8.Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání I. ligy ČR zajistit 6 míst na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem I. ligy ČR, dále datový kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1.V první polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1001 - 1182) domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1183 - 1364) opačně. V 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.

4.2.Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele I. ligy ČR.

4.3.Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 40 bodu ii. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4.Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 40 bod v. Pravidel).

4.5.V utkáních I. ligy ČR musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému a v oficiálním zápisu o utkání.

4.6.Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních I. ligy ČR za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8.Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 40 bodu i. Pravidel. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou mít v souladu s čl. 4.7. těchto technických norem odlišnou barvu kalhot, tudíž i reklamy umístěné na brankářských kalhotách mohou být odlišné od kalhot hráčů do pole.

5. Komerční přestávky

5.1.Ve všech utkáních I. ligy ČR je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli I. ligy ČR před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a)komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry od času 14:00 a 8:00 na časomíře;
 • b)komerční přestávka nemůže nastat:
  i.Po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je uložen trest ovlivňující počet hráčů na hrací ploše kteréhokoliv družstva,
  ii.V průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. d) tohoto článku,
  iii.Po vstřeleném gólu,
  iv.Pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení,
  v.Je-li posuzována situace brankovým videorozhodčím,
  vi.Pokud v přerušení probíhá na hrací ploše bitka;
 • c)druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce. Nastane-li jiná překážka, proč Komerční přestávka nemůže proběhnout, bude tento postup opakován, dokud obě Komerční přestávky nenastanou;
 • d)Komerční přestávka nastane pouze, když k přerušení hry dojde při stejném poměru hráčů na ledě. Rozhodujícím okamžikem je počet hráčů na ledě v okamžiku přerušení hry. Proto, když je družstvo A oslabeno o jednoho hráče a družstvu B je ukládán trest, Komerční přestávka nemůže nastat. Výjimkou je situace, kdy je hráčem odpykáván pětiminutový (nikoliv souběžný) trest, v takové situaci Komerční přestávka nastane v předepsaném čase. Nicméně je-li stejnému družstvu uložen menší trest v průběhu pětiminutového trestu a tímto dojde k poměru hráčů na hrací ploše 5 na 3, Komerční přestávka nenastane, dokud menší trest nevyprší;
 • e)v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny nesmí být žádné Komerční přestávky. Nedojde-li ke Komerční přestávce před tím, Komerční přestávka se zruší;
 • f)v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky;
 • g)brankářům je dovoleno odejít k příslušným hráčským lavicím. Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, přičemž z Komerční přestávky zbývá 20 vteřin. Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání v přerušení hry. Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvány k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky. Hlavní rozhodčí okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2.Celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení (přerušení hry) do jejího ukončení (nového vhazování) musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a může být dlouhá maximálně 80 vteřin.

5.3.Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.4.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.5.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.4. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená čl. 5.2. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání I. ligy ČR, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2.Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání elektronickou poštou na adresu sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu sindler@czehockey.cz;

6.3.Záběr musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4.Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí být zároveň uvedeno:

 • označení utkání
 • popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod Stížnosti.

6.5.Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6.Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7.V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací, než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8.Vyúčtování Stížností bude prováděno ČSLH vždy za čtvrtinu soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1.Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v I. lize ČR.

7.2.Klub smí vetovat rozhodčího pouze poté, co tento odřídil alespoň jedno utkání družstva Klubu v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3.Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4.Vetace z 1. části se do 2. části - „Play-off o vítězství ve I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ přenáší.

7.5.Vetace dle bodu 7.1. těchto technických norem se podává pověřenému členovi komise rozhodčích písemně prostřednictvím zprávy elektronické pošty na adresu sbarvir@seznam.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel. Vetaci je Klub povinen oznámit nejpozději 30 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat.

7.6.Klub není oprávněn učinit sdělení sdělovacím prostředkům o uplatněné vetaci dříve než po písemném oznámení pověřenému členovi komise rozhodčích dle čl. 7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání I. ligy ČR, které Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.


Související dokumenty:


Související články:

Pohár po mistra Chance ligy v sezoně 2018/2019 získaly České Budějovice
Hokejový klub ČEZ Motor České Budějovice ovládl sezonu Chance ligy 2018/2019. Tým z jihu Čech po konci základní části figuroval na třetím místě, v playoff poté vyřadil Havířov i Vsetín a postoupil do baráže o postup do Tipsport extraligy společně s Kladnem. A jelikož skončili Rytíři po 56 kolech až za Českými Budějovicemi, titul druhé nejvyšší české soutěže slaví Motor.
Rozhodnutí DK ČSLH – Petr Vlk (HC Dukla Jihlava)
Disciplinární komise ČSLH se zabývala jednáním trenéra Petra Vlka v utkání HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno, které se hrálo 15. 3. 2019 v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že se v průběhu zápasu opakovaně dopouštěl hrubých urážek a výhrůžek na adresu jednoho z čárových rozhodčích, potrestala disciplinární komise ČSLH trenéra Petra Vlka (HC Dukla Jihlava) finanční pokutou ve výši 10 000 Kč.
Rozhodnutí DK ČSLH – HC Dukla Jihlava
Disciplinární komise ČSLH potrestala klub HC Dukla Jihlava finanční pokutou ve výši 50 000 Kč za nepřístojnosti diváků v průběhu utkání HC Dukla Jihlava – Stadion Litoměřice, které se hrálo 8. 3. 2019.
Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH – HC AZ Havířov 2010
Disciplinární komise ČSLH se zabývala chováním diváků při utkání HC AZ Havířov 2010 – HC Motor České Budějovice, které se hrálo 10. 3. 2019. Po prostudování videozáznamu zjistila, že v první třetině zápasu došlo ke vhazování předmětů na hráčskou lavici hostí, k politi hráčů a členů realizačního týmu nápoji a k poplivání.
Rozhodnutí STK ČSLH – SK Kadaň
Sportovně technická komise ČSLH se zabývala neoprávněným startem hráče Matěje Zabloudila v utkání Chance ligy SK Kadaň – HC Dukla Jihlava, které se hrálo 23. 1. 2019 s výsledkem 2:5.
Rozhodnutí STK ČSLH – HC Motor České Budějovice
Sportovně technická komise ČSLH se zabývala porušením Technických norem soutěže Chance liga, ke kterému došlo v utkáních Rytíři Kladno – HC Motor České Budějovice (23. kolo, 14. 11. 2018, výsledek 2:3) a Hokej Ústí nad Labem – HC Motor České Budějovice (25. kolo, 19. 11. 2018, výsledek 0:4).
Také Český hokej si připomene 100 let republiky
K národním oslavám 100 let republiky, které pořádají pod záštitou agentury CzechTourism státní, regionální, místní a nevládní instituce, se v závěru října připojí také Český hokej. Na zimních stadiónech vyvrcholí oslavy v příštím týdnu, zejména pak ve dnech 24. – 28. října 2018, kdy se hraje 13. a 14. kolo Tipsport extraligy a 18. a 19. kolo Chance ligy.
Rozhodnutí VV ve věci odvolání klubu VHK Vsetín a trenéra Juraje Juríka
Výkonný výbor ČSLH se na svém jednání zabýval 1) odvoláním, podaným klubem VHK Vsetín a trenérem Jurajem Juríkem proti rozhodnutí DK ČSLH, kterým mu byl za ovlivnění výsledku zápasu extraligy juniorů HC Zubr Přerov – VHK Vsetín uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na devět měsíců, 2) odvoláním, podaným klubem VHK Vsetín proti rozhodnutí DK ČSLH, kterým mu byla v souvislosti se stejným proviněním uložena finanční pokuta ve výši 80 000 Kč a 3) odvoláním klubu VHK Vsetín proti rozhodnutí DK ČSLH, kterým byl dvěma hráčům, kteří se na přestupku podíleli, uložen trest zastavení činnosti na jeden měsíc s podmíněným odkladem do 15. 12. 2018.
Rozhodnutí Komise rozhodčích k situaci z utkání Havířov – Litoměřice (8.9.2018)
Komise rozhodčích se vyjádřila k situaci z utkání Chance ligy číslo 1006 mezi týmy AZ Residomo Havířov a HC Stadion Litoměřice hraného dne 8.9.2018:
Návštěvnost Chance ligy patří k nejvyšším v Evropě
CHANCE LIGA, druhá nejvyšší hokejová soutěž v České republice, dosáhla v loňské sezóně průměrné návštěvnosti 1 892 diváků na utkání, která byla v její historii rekordní a třetí nejvyšší mezi srovnatelnými evropskými soutěžemi (1. Hockey Allsvenskan/Švédsko 2 705, 2. DEL 2/Německo 2 490, 3. WSM liga/Česká republika 1 892, 4. VHL/Rusko 1 816, 5. Swiss League/Švýcarsko 1 630, 6. Mestis/Finsko 762). Průměrnou návštěvností překonala i elitní soutěže na Slovensku, v Norsku, Francii nebo Dánsku. ČEZ Motor České Budějovice se stal s návštěvností 5 869 diváků nejnavštěvovanějším druholigovým klubem v Evropě a návštěvy na jeho utkáních byly vyšší než průměr Tipsport extraligy.