Juniorská liga akademií (2020/2021)

Jméno Email Tel./Fax
Josef Řezníček
(řídící pracovník)
reznicek@czehockey.cz +420 211 158 022
Soutěže řídí Český hokej

1. část:
- 20 družstev se utká dvoukolově každý s každým (38 utkání).

2. část

 • a) O účast v play-off:
  - skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části na 1., 6., 7. a 12. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 1. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 6. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části na 2., 5., 8. a 11. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 2. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 5. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části na 3., 4., 9. a 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 3. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 4. místě budou přiznány 3 body.
 • b) O umístění na 13. - 20. místě:
  - družstva umístěná po 1. části na 13. - 20. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

3. část: Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:

- družstva umístěná po části 2a) - „O účast v play-off“ v jednotlivých skupinách 1. a 2. místě a dále dvě družstva, která z družstev umístěných po části 2a) - „O účast v play-off“ ve skupinách „A“, „B“ a „C“ na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že všechna kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2-9 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O účast v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O účast v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 2a) - „O účast v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“ atd. V případě, že se této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v jednotlivých skupinách po části 2a) - „O účast v play-off“ shodného pořadí, bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ.
Ve všech kolech této části soutěže se první a případně třetí utkání hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O účast v play-off“, druhé utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ hůře.
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O účast v play-off“ a části 2b) - „O pořadí na 13. - 20. místě“, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2001, 2002 a 2003. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2004 a 2005, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

5. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

6. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 115 ze dne 30. 7. 2020.

7. V utkáních JLA musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

8. Rozhodčí je povinen zajistit, aby byl v zápisu o utkání uveden start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních JLA za družstvo příslušného klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného klubu bez jmenovky, bude klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. Hráči nastupující v utkáních JLA musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání JLA bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě, se konají následovně:

 • a) v 1. části a v části 2a) - „O pořadí v play-off“ na hřišti, které klub EC Red Bull Salzburg uvedl v přihlášce do soutěže DHL JLA (dále také jako „Hřiště“);
 • b) v části 2b) - „O pořadí na 13. - 20. místě“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li s konáním takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li družstvo hostujícího klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se utkání na hřišti na území České republiky, které nebude vzdáleno více jak 80 kilometrů od hřiště družstva klubu, s nímž bude družstvo klubu EC Red Bull Salzburg tvořit dvojici pro nasazení družstev pro tuto část soutěže, a které bude současně řídícímu orgánu soutěže oznámeno nejpozději týden před začátkem této části soutěže;
 • c) v části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ na Hřišti s tím, že:
  - je-li při sestavení dvojice pro příslušné kolo play-off družstvo klubu EC Red Bull Salzburg lépe umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“, hraje se na Hřišti druhé a případně třetí utkání, první utkání se hraje na hřišti družstva soupeře;
  - je-li při sestavení dvojice pro příslušné kolo play-off družstvo klubu EC Red Bull Salzburg hůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“, hraje se na Hřišti první utkání; druhé a případně třetí utkání se hrají na hřišti družstva soupeře.

11. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2020-2021 se jedná o ročník narození 2003), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

13. Pořádající klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento bezprostředně po skončení utkání předat hostujícímu družstvu a v jednom vyhotovení rozhodčím příslušného utkání.

14. Pořádající klub je povinen zajistit před utkáním JLA pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • - 4 l neperlivé vody,
 • - 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

15. Ze soutěže JLA se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2003, a to:

 • - nejdéle do 30. 4. 2021,
 • - do ELJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELJ neúčastní,
 • - není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže ELJ 5 jiným hráčům družstva klubu z JLA a současně z ELD.

16. Všichni hráči nastupující v soutěži JLA jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • - Všeobecné testy (06/2020 a 12/2020);
 • - Speciální testy (12/2020 a 02/2021);
 • - Funkční vyšetření (08/2020 - 09/2020).

Související dokumenty:


Související články:

Počty účastníků v nejvyšších mládežnických soutěžích se výrazně sníží
Nejvyšší mládežnické soutěže čeká po příští sezóně zúžení počtu účastníků. Podle usnesení výkonného výboru Českého hokeje z prosince 2019 proběhnou tak, aby na základě jejich výsledků nastupovalo v sezóně 2022/23 v nejvyšší juniorské soutěži 14 a v nejvyšší dorostenecké soutěži 24 účastníků.
Titul nejlepší akademie Českého hokeje získal Liberec
Nejlepší akademií Českého hokeje se stali po třetí v řadě Bílí Tygři Liberec, vítězové ze sezón 2017/18 a 2018/19, před Kometou Brno a Oceláři Třinec. Oba nejlepší kluby, Bílí Tygři Liberec a Kometa Brno, ovládly žebříček se značným bodovým náskokem.
Český hokej sjednotil pravidlo vítězných nájezdů s NHL a IIHF
Na základě některých dotazů Český hokej potvrzuje informaci, která byla zveřejněna na tiskové konferenci před startem Tipsport extraligy. Před začátkem sezony 2020/2021 byla změněna metodika vyhodnocování statistiky vítězného nájezdu.
Hokejový D+D REAL Winter Classic se přesouvá na rok 2021
Hokejová akce D+D REAL Winter Classic ve Špindlerově Mlýně se uskuteční až v roce 2021. S ohledem na aktuální situaci a vládní nařízení směrem k pandemii koronaviru se organizátoři – agentura Eniva, spoluorganizátoři Rytíři Kladno a Skiareál Špindlerův Mlýn i titulární partner akce D+D REAL – rozhodli atraktivní hokejovou akci posunout o rok – na termín 9.-11. prosince 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají automaticky v platnosti na nový termín a není zapotřebí je vyměňovat.
Dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále
Přečtěte si děkovný dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, který je adresován všem majitelům klubů, hráčům, partnerům a fanouškům.
Důležité! Pravidla pro konání zápasů a soutěží
Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová zveřejnila metodický pokyn, upravující pravidla pro testování sportovců a související karanténní opatření.
Nová pravidla pro pořádání hromadných akcí
Ministerstvo zdravotnictví upravilo s účinností od 18. září 2020 18:00 hodin pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí. Český hokej pro přehlednost vybral z ministerského webu ty nejdůležitější dokumenty pro kluby v rámci pořádání hokejových zápasů.
Výkonný výbor schválil herní systémy JLA, ELD a ELJ
Výkonný výbor Českého hokeje schválil hlasováním per rollam herní systémy Juniorské ligy akademií, Extraligy juniorů a Extraligy dorostu.
Komise rozhodčích schválila rozdělení kompetencí a soutěží mezi členy
Do programu profesionálních rozhodčích byli zařazeni Oldřich Hejduk, René Hradil, Antonín Jeřábek, Adam Kika, Vladimír Pešina, Daniel Pražák, Robin Šír a Tomáš Micka s Jakubem Šindelem.
Kluby Havířov, Přerov a Vsetín se dohodly s Českým hokejem na smírném řešení
Hokejové kluby AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV, HC ZUBR PŘEROV a VHK ROBE VSETÍN se dohodly s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) na zastavení všech soudních a právních sporů, které se týkaly nezařazení těchto týmů do Juniorské ligy akademií.