Motorické testy mimo led, na ledě a funkční vyšetření (ELJ, ELD) - 2021/22

Trenérská komise a Sportovní oddělení Českého hokeje předkládá trenérům a hráčům od sezony 2020/21 inovovaný soubor motorických testů a funkčních vyšetření pro kategorie juniorů, staršího a mladšího dorostu. Na zavedení nové testovací baterie se podíleli členové odborných komisí Českého hokeje, kluboví trenéři, bylo využito zkušeností ze zahraničí. Testy byly vybrány tak, aby obsáhly rovnoměrně co nejširší škálu pohybových schopností a dovedností mimo led. Nově bylo přikročeno k tomu, aby bylo možné srovnání s vyspělými hokejovými zeměmi a výsledky jejich testů (NHL Draft Combine Testing, Finsko, Švédsko).

Zásadními kritérii pro selekci jsou specifičnost, validita, objektivita a spolehlivost s důrazem na jednoduchost v organizaci a jednoznačnost provedení.

Výběr testovacích baterií.

K účinnému řízení je nezbytné definovat stav výchozí, průběžný a cílový. Důležité je vždy vědět, na které tréninkové ukazatele se při kontrole zaměřit. Pochopení smyslu, podstaty a přístup ke kontrole trénovanosti je zásadní.

Velmi často se stává jediným a hlavním ukazatelem stavu trénovanosti výkon při utkání, který svědčí o celkové integraci všech faktorů, jež ho tvoří.

Abychom mohli zjišťovat stav dílčích determinant, které vytvářejí individuální herní výkon hráče, je potřebná analytická informace o stavu těchto dílčích částí.

Vycházíme z požadavku současných trendů hry s jasnými nároky na důležité atributy hry, jako je aktivní forčekink, včasný bekčekink, okamžitý a rychlý přístup k soupeři, tlak na kotouč, přečíslování. To klade stále větší požadavky na hráčovu kondici, odolnost, kvalitu a intenzitu bruslení, elitní dovednosti – a to vše ve stále se zmenšujícím herním prostoru a v kratším časovém úseku, často ve zlomku sekundy.

A právě k tomu, využíváme všech dostupných možností (testů), kterými mohou být:

 • motorické testy všeobecné připravenosti mimo led (k zjišťování úrovně pohybových schopností /tělesných kapacit/ a pohybových dovedností)
 • funkční vyšetření (pro zjišťování úrovně změn vnitřního prostředí)
 • speciální testy na ledě (zjišťování úrovně specifických pohybových schopností a dovedností na ledě),
 • specifická a nespecifická psychologická vyšetření, antropometrická vyšetření, atd.

Podstatné je, aby správný přístup k tréninku a zlepšení monitorovali a hodnotili nejen trenéři, ale odhodlání se zlepšovat a být připravený, měli především samotní hráči. To je důležité pro hru, trénink a v neposlední řadě i pro validní diagnostiku.
Hráč jako individualita si svým pozitivním přístupem a zlepšováním úrovně dovedností a schopností buduje lepší postavení v týmu.

Jsme si vědomi, že z atleta neuděláme hokejistu, ale cílem je, aby hráč na sobě pracoval, byl dobře připravený, odolný a chtěl se zlepšovat.

Význam testování v kondiční připravenosti hráče:

 • dobře připravený hráč je méně náchylný ke zraněním - výzkumy prokázaly korelaci: vyšší VO2 max. = nižší riziko únavových zranění měkkých tkání (třísla, přitahovače, klouby)
 • vydrží delší dobu hrát ve vysoké intenzitě více střídání, více utkání, celou sezónu
 • oproti průměrnému hráči, který je schopen vygenerovat jen krátkodobě obrovské množství explozivní síly, má trénovaný jedinec (díky kombinaci kvalitního tréninku a správné výživy) vyšší anaerobní zásoby, které mu umožňují silově pracovat opakovaně a po delší dobu (a právě tuto schopnost můžeme testovat)
 • je úspěšný v osobních soubojích, prosadí se na malém prostoru, dostane se do brankových šancí
 • prodlouží si hráčskou kariéru

Kontrola stavu trénovanosti má v českém hokeji dlouhodobou tradici. V celé její historii se vždy hledaly možnosti, jak co nejúčinněji a nejpřesněji zjistit stav určité dílčí determinanty, ze kterých sestává individuální výkon hráče. Neustálá jejich inovace je toho důkazem.

Testování v jakékoli formě a podobě je také běžnou záležitostí všech hokejově vyspělých zemí (Kanada, USA, Finsko, Švédsko, Rusko), stejně tak v ostatních profesionálních soutěžích, jako například v basketbalové NBA a americkém fotbalu v NFL. V některých z nich jsou hráči přímo posedlí testováním a hodnocením své úrovně pohybových schopností a dovedností. Jsou známy testové baterie sestávající i z 30 testů. Funkční vyšetření v podobě Wingate testu a zátěžového testu VO2max jsou praktikována v NHL, KHL, ve finských a švédských soutěžích. Požadavky na jejich hodnoty se běžně objevují v profesionálních hráčských smlouvách.

Zásadními kritérii pro selekci jsou specifičnost, validita, objektivita a spolehlivost. Důraz byl kladen na jednoduchost v organizaci a jednoznačnost provedení.

Validita a objektivita testů by měla být zajištěna:

 • detailním seznámením se s pokyny k provádění testů, a to jak trenéry, tak i hráči – přesnost, stejný „metr“ na všechny (oblíbenci) apod.
 • vhodným zapracováním (rozcvičením)
 • dodržením pořadí testů
 • použitím stejných pomůcek
 • stravou (jídlo nejpozději 3 hodiny před, průběžné doplňování tekutin a výživových doplňků)
 • v rámci možností zajištěním přibližně stejných vnějších podmínek – nadmořská výška, déšť, povrch, kvalita obuvi
 • interními podmínkami – únava, spánek, nemoc, medikace, dehydratace, motivace a emoce, zkušenost s testy

Jaký benefit testy mohou přinášet:

 • predikci další výkonnosti
 • ukazují na slabiny, rezervy jedince a potažmo celého týmu
 • ověří správnost tréninkového programu – dochází ke zlepšení
 • předcházejí přetrénování
 • motivují hráče – podporují sebedůvěru a mohou vypěstovat vůli se zlepšovat
 • navozují soutěživou atmosféru, což může pozitivně ovlivnit trénink a celkové klima v mužstvu
 • mohou být pomocným ukazatelem připravenosti po zranění, nemoci či jiném dlouhodobějším výpadku

Uváděné požadavky je třeba chápat ne jako povinnost vůči řídícím orgánům Českého hokeje, ale jako určitý nástroj, který může přinést mnohá pozitiva při zvyšování úrovně výkonnosti jednotlivých hráčů. Testování neslouží v žádném případě k hodnocení typu špatný - dobrý. Cílem by mělo být zjištění výchozí úrovně dílčích částí u každého jedince se snahou je zvýšit či zdokonalit, a tím přispět ke kvalitnějšímu výkonu celého mužstva. Dobře motivované hráče testy mohou povzbudit, vést k usilovnějšímu tréninku a dodat více chuti se zlepšovat.

Závazné termíny pro motorické testy mimo led

Český hokej vypisuje povinné testy na závěr přípravného období pro kategorie junioři a dorost v termínech:

Extraliga juniorů (2002, 2003, 2004), úterý 22. června 2021:

 • 1. Rychlost, agility (běh)
 • 2. Rychlost, agility (hokej)
 • 3. 5-ti skok (odrazová síla)
 • 4. Běh 3x 200 m (anaerobní vytrvalost)
 • 5. Benčpress opakovaně 80 % váhy těla (silová vytrvalost)
 • 6. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)

Extraliga dorostu (2005, 2006), úterý 22. června 2021:

 • 1. Rychlost, agility (běh)
 • 2. Rychlost, agility (hokej)
 • 3. 5-ti skok (odrazová síla)
 • 4. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)

Podmínkou objektivního testování je dodržovat pořadí testů.

Instruktáž a popis červnových testů
:

Illinois agility běh - rychlostně, obratnostní test

 • Test provádíme zásadně na pevném, hladkém a neklouzavém povrchu
 • Z kuželů postavíme obdélník 10 x 5 m tak, že základnu tvoří vzdálenost 5 m
 • Uprostřed ve vzdálenosti 2,5 m jsou 4 kužele, vzdálenost mezi kužely je 3,33 m
 • Testovaný startuje z levé strany u rohového kužele základny za čárou z polovysokého startu
 • Probíhá trať podle instruktážního videa
 • Každý hráč má dva pokusy s přestávkou (cca 5- 10 min)a zapisuje se lepší výsledek
 • Měříme čas s přesností na desetinu sekundy

Illinois agility běh s vedením kuličky hokejovou holí - rychlostně, obratnostní test spojený s hokejovou dovedností

 • Test provádíme zásadně na pevném, hladkém a neklouzavém povrchu
 • Z kuželů postavíme obdélník 10 x 5 m tak, že základnu tvoří vzdálenost 5 m
 • Uprostřed ve vzdálenosti 2,5 m jsou 4 kužele, vzdálenost mezi kužely je 3,33 m
 • Testovaný startuje z levé strany u rohového kužele základny za čárou
 • Probíhá trať podle instruktážního videa
 • Každý hráč má dva pokusy s přestávkou (cca 5- 10 min) a zapisuje se lepší výsledek
 • Měříme čas s přesností na desetinu sekundy
 • Čas porovnáme s výsledkem základního běžeckého testu Illinois bez hole, rozdíl v dosažených časech nepřímo vypovídá o úrovni ovládání hokejové hole resp. kuličky

5 skok (imitace bruslení – test explozivní síly dolních končetin)

 • Páskou vyznačíme rovnou čáru, nebo využijeme čáru na hřišti
 • Startovní čára je rovněž vyznačena páskou kolmo na čáru skoku nebo lze využít čáru hřiště
 • Hráč začíná ze stoje na jedné noze, špička nohy na startovní čáře a za čárou, druhá noha v postavení za stojnou nohou, také za čárou
 • Hráč provede střídavě a plynule bez přerušení odrazy z jedné a z druhé nohy, závěrem dopadá na obě nohy
 • Měří se vzdálenost od startovní čáry k místu dopadu paty
 • Provádět dvě opakování s přestávkou (cca 5- 10 min) a do protokolu výsledků zaznamenáváme lepší výkon

3 x 200 m s odpočinkem 30 sekund - test anaerobní vytrvalosti

 • Jedná se o opakovaný běh 3 x 200 m na oficiální atletické dráze s délkou 400 m
 • Lze použít obuv jen s hladkou podrážkou
 • Na povel startuje hráč na dráze a běží 200 m do vyznačeného cíle
 • Po doběhnutí následuje 30 vteřinový aktivní odpočinek s mírnou chůzí
 • Následuje druhý a třetí start ve stejném zátěžovém režimu
 • Hodnotí se a zaznamenává výsledek každého běhu s přesností na 0,1 sekundy
 • Jednotlivé časy se zaznamenávají do protokolu a spočítá se průměrný čas ze tří běhů
 • Doporučuje se startovat po dvou, maximálně po čtyřech hráčích – podle možností měření
 • Vždy se testovaný vrací do cíle posledního doběhu, odkud také startuje další běh
 • Pro startování a měření, v případě, že jsou k dispozici 2 trenéři, doporučujeme provádět start vždy trenérem, který stojí u startu. Druhý trenér stojí v cíli 200 m.
 • Trenér provádí start pohybem paží a verbálně tak, že upaží a dá povel „připrav se“
 • Následuje vzpažení s tlesknutím rukou nad hlavou a pokynem „vpřed“, to je povel druhému trenérovi pustit stopky. Po doběhnutí zůstávají trenéři na místech s výměnou rolí – startující, měřící

Benčpres – test silových schopností horních končetin

 • Hráč provádí samostatný pohyb s činkou o hmotnosti 80 % jeho váhy
 • Činka se musí lehce dotknout hrudního koše a zpět do napnutých paží
 • Pohyb je plynulý a kontrolovaný na úrovni spodní části hrudního koše
 • Úchop tyče je lehce širší než-li šířka ramen
 • Zápěstí je napnuto rovně (neprohýbá se)
 • Dolní končetiny jsou uvolněny a pokrčeny v kolenou do pravého úhle
 • Chodidla jsou volně položena na podložce/lavičce celou plochou
 • Pánev a bedra zůstávají při cvičení na lavičce (nesmí se zvedat a prohýbat)
 • Hráči opakují zdvihy až do vyčerpání, hodnotí se počet správných opakování
 • Při testování je nutné zajistit bezpečnost cvičení a to dopomocí resp. záchranou

Běh 1500 m na atletické dráze- test aerobní vytrvalosti

 • Běh se provádí zásadně na atletické dráze standardní délky 400m
 • Hráči startují z polovysokého startu v místech prvního oblouku od startu, doběhnou do cíle (což je 300 m), následovně absolvují ještě 3 celá kola
 • Hodnotí se čas dosažený v minutách a sekundách
 • Výsledný čas se zaznamenává do protokolu
 • Doporučuje se hráče rozdělit na 3 skupiny (8-10) dle úrovně aerobních schopností z důvodu větší motivace a konkurence
 • Termín odeslání výsledků na Český hokej: (do 14 dnů po absolvování testů)

Hráči-reprezentanti budou navíc průběžně v celém roce testováni i na reprezentačních srazech, a to namátkově ve vybraných disciplínách. Výsledky z klubů a z reprezentační akce tak budou moci být porovnávány. Bude kladen důraz na celoroční kondiční trénink a jeho průběžnou kontrolu.

Laboratorní vyšetření a testy FTVS v klubu - termíny v sezoně 2021/22

V klubech ELJ (2002, 2003, 2004) a ELD (2005, 2006) bude prováděno testování pracovníky FTVS. Jedná se o zjišťování hodnot v následujících testech:

1. Hodnocení biologického věku

2. Výskok (provedení "Squat" a "Counter- movement jump")

3. Shyby

4. Flexibilita

5. Somatotyp

6. Sed-leh

Dále funkční vyšetření v podobě Wingate testu a VO2 max se stanovením aerobní kapacity (platí pouze pro extraligu juniorů).

Toto testování bude provedeno nejpozději do začátku dané soutěže. Termín odeslání výsledků na Český hokej stanovujeme také do začátku dané soutěže.

Možné termíny těchto testů si kluby dohodnou s pracovníkem FTVS UK Praha Doc.Helerem (heler@ftvs.cuni.cz) a PhDr. Musálkem (musalek.martin@seznam.cz).

Kluby zasílají pouze výsledky VO2 max, a to na adresu musalek.martin@seznam.cz a v kopii na vojta@czehockey.cz


Formulář pro záznam testů VO2max ke stažení ZDE.

ELJ (2002, 2003, 2004):

Laboratorní vyšetření: VO2max

FTVS v klubu:

Wingate + výskok, shyby nadhmatem, sed-leh, somatotyp + flexibilita + biologický věk (s interpretací a návrhem řešení), výskok.

Y-balance test (dle finančních možností a zájmu klubu)

ELD (2005, 2006):

FTVS v klubu:

Výskok, shyby nadhmatem (komplexní síla), sed-leh (silová vytrvalost), somatotyp + flexibilita + biologický věk (s interpretací a návrhem řešení)

Závazné termíny pro testy mimo led a na ledě
(prosinec 2021)

ELJ (2002, 2003, 2004): předpokládaný termín testování je v úterý 7. 12. 2021

ELD (2005, 2006): předpokládaný termín testování je v úterý 7. 12. 2021

Testovací baterie - prosinec 2021:

Mimo led:

1.Benčpress (pouze ELJ - 2002, 2003, 2004)

2. Shyby (ELJ, ELD)

3.Pětiskok (ELJ, ELD)

Na ledě:

3.Illinois bez puku (ELJ, ELD)

4.Illinois s pukem (ELJ, ELD)

5.6x54 m jízda bez puku (video bude doplněno)

Další informace ke všem testům:

 • Vyplněné formuláře zasílejte na e-mailovou adresu musalek.martin@seznam.cz a kopii na adresu vojta@czehockey.cz.
 • Legenda k zápisu výsledků do protokolu:
  • U všech testů se zapisuje jen nejlepší dosažený výsledek
  • U testu "Běh 3x200 m" průměrný výsledek ze 3 běhů
  • U testu "Benčpress" jsou nohy na lavičce
  • U bruslařského testu na ledě je povinností přeměřit pásmem vzdálenost 54 m a vyznačit na ledě čáry, popř. umístit kužele, dbát na úplné zatavení hráče (brzda-ne bogna) za metou 54 m